skip to Main Content
Certified Yoga for students and teachers

ALGEMENE VOORWAARDEN en PRIVACY

ALGEMENE VOORWAARDEN YOGASCHOOL AMSTERDAM | DECEMBER 2021

(Download hier, wordt aan gewerkt)

 

Aanvang van de lesovereenkomst

De student meldt zich aan door het invullen van het online registratieformulier en het betalen van het verschuldigde lesgeld.

Lessen/vakanties

De lessen kunnen in de zaal, online of hybride gegeven worden. Het leerjaar duurt 46 weken. Dat is 52 weken min twee weken kerst- en vier weken zomervakantie.  Tijdens de overige in regio Noord-Nederland geldende schoolvakanties wordt het aantal lessen in het reguliere rooster teruggebracht. Op officiële feest- en gedenkdagen is er geen les. Het actuele rooster staat op de website www.yogaschoolamsterdam.nl. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf bekend gemaakt in Momoyoga en/of per e-mail. Doorstroom naar Level 3 lessen evenals toegang tot de Yogatherapie les is enkel mogelijk in overleg met Kristien Van Reusel.

Betaling

Het lesgeld kan contant, per PIN of via overschrijving op de rekening van Iyengar Yogaschool Amsterdam, IBAN nummer NL23 TRIO 0786723459 betaald worden. De betaling dient voor aanvang van de les te zijn ontvangen. De student is verantwoordelijk voor tijdige en volledige betaling van al het verschuldigde lesgeld.

Het e-mailbericht van verschuldigde betalingen aan Yogaschool Amsterdam dient slechts ter herinnering. Het verschuldigde bedrag dient volledig te worden voldaan. Een 10% korting wordt alleen toegepast als de leerling een geldige stadspas of studentenkaart voorlegt.

Yogaschool Amsterdam heeft het recht een cursist de toegang tot de les te weigeren als de cursist de betaling niet heeft overgemaakt. Een dergelijke weigering ontslaat de student niet van de verplichting tot het betalen van lesgeld.

Gemiste lessen inhalen

Als een leerling in een bepaalde week geen les kan volgen, kan die les in een andere week van diezelfde periode worden ingehaald door twee lessen in een week te volgen.

Voor studenten met een onbeperkt abonnement geldt deze regeling voor het inhalen van gemiste lessen niet.

Er wordt geen lesgeld gerestitueerd. Indien een student een afwezigheid van meer dan drie weken van tevoren meldt of zich ziekmeldt, kan worden overeengekomen om de vervaldatum van een abonnement te verlengen voor een deel van de tijd dat zij/hij afwezig was.

Als een 4-10-20-40 of 100 lessenkaart niet volledig is gebruikt, kunnen de ongebruikte strips worden toegevoegd aan de nieuwe kaart mits deze twee onmiddellijk opeenvolgend zijn.

Vervanging student

Een cursist die tussentijds zijn lessen wil stopzetten, kan iemand nomineren die het resterende deel van de lessen volgt. Dit kan enkel met voorafgaande kennisgeving en goedkeuring door Kristien Van Reusel.

Lessen geannuleerd door Yogaschool Amsterdam

Yogaschool Amsterdam behoudt zich het recht voor om bij ziekte of overmacht van de docenten een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen. Als de yogalessen langer dan 1 week worden geannuleerd, kan de lessenkaart langer geldig worden gemaakt, net zoveel weken als de school gesloten was.

De les gaat door bij minimaal drie deelnemers.

Als twee uur voor aanvang van de les blijkt dat er zich minder dan drie personen hebben aangemeld voor de les, stuurt Yogaschool Amsterdam automatisch een e-mail met de melding dat de les komt te vervallen. De student zorgt ervoor dat het e-mailadres van Yogaschool Amsterdam in het adresboek van zijn/haar e-mailprogramma staat, zodat e-mails goed binnenkomen.

Aansprakelijkheid

Deelname aan de lessen is voor risico van de leerling. Noch de medewerkers, noch het bedrijf Yogaschool Amsterdam is aansprakelijk voor schade en/of letsel die het gevolg is van het volgen van yogalessen bij Yogaschool Amsterdam, behalve in geval van grove nalatigheid aan de zijde van medewerkers van Yogaschool Amsterdam. Elke leerling is verplicht lichamelijk letsel voor aanvang van de les te melden aan de leerkracht.

Persoonsgegevens

Yogaschool Amsterdam verzamelt persoonsgegevens van studenten om haar ledenbestand bij te houden, de nieuwsbrief te versturen en betalingsopdrachten uit te voeren. Student is verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in persoonsgegevens. Yogaschool Amsterdam gaat zorgvuldig om met deze gegevens en zal deze nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden doorgeven.

Wijzigingen in prijzen/ algemene voorwaarden

Yogaschool Amsterdam behoudt zich het recht voor om de lesprijzen en voorwaarden te wijzigen. Een dergelijke wijziging heeft nooit terugwerkende kracht. Wijzigingen zullen per e-mail worden gecommuniceerd. De actuele prijslijst en lesvoorwaarden staan op de website www.yogaschoolamsterdam.nl

Indien de cursist, behoudens schriftelijke toestemming van Yogaschool Amsterdam, in strijd handelt met deze voorwaarden, is Yogaschool Amsterdam gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven. Alle hieruit voortvloeiende kosten, waaronder administratiekosten alsmede (buiten)gerechtelijke kosten, die ten minste 15% van het verschuldigde bedrag bedragen met een minimum van € 50,-, komen voor rekening van de student.

 

Yogaschool Amsterdam – Kanaalstraat 190 – 1054 XS Amsterdam – info@yogaschoolamsterdam.nl

Banknr NL23TRIO 0786723459 – KvKnr 66608244

 

 

PRIVACYVERKLARING

Registratie persoonsgegevens

Wij registreren persoonsgegevens van de personen die lessen volgen bij Yogaschool Amsterdam. Hiervoor worden twee systemen gebruikt:

 1. Momoyoga (www.momoyoga.com/nl)

Yogaschool Amsterdam registreert hier de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam (altijd geregistreerd)
 • E-mailadres (altijd geregistreerd)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Bankgegevens
 • Gezondheid (is noodzakelijk voor een goede behandeling van de student)

Deze gegevens worden gebruikt om de abonnementen en betalingen te administreren. Met Momoyoga is een verwerkersovereenkomst aangegaan.

 1. MailChimp (www.mailchimp.com)

Yogaschool Amsterdam registreert hier de volgende persoonsgegevens:

 • Voor-en achternaam
 • E-mailadres

Deze gegevens worden gebruikt om de nieuwsbrieven per e-mail te versturen. Met MailChimp is een verwerkersovereenkomst aangegaan.

Een jaar nadat het recht van een student om les te volgen bij Yogaschool Amsterdam is verlopen, worden de gegevens van die persoon verwijderd uit Momoyoga.

In MailChimp worden gegevens bewaard en gebruikt totdat de betrokkene zich uitschrijft via de optie “uitschrijven van deze lijst” die bij elke e-mail wordt geleverd.

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden anders dan met uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon.

 

De website van Yogaschool Amsterdam maakt geen gebruik van cookies.

PRIVACYVERKLARING

Registratie persoonsgegevens

Wij registreren persoonsgegevens van personen die lessen volgen bij Yogaschool Amsterdam. Hiervoor worden twee systemen gebruikt:

 1. Momoyoga (www.momoyoga.com/nl)

Yogaschool Amsterdam registreert hierin de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam (wordt altijd geregistreerd)
 • E-mailadres (wordt altijd geregistreerd)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Bankgegevens
 • Gezondheidstoestand (is noodzakelijk voor de goede behandeling van de betrokkene)

Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van leskaarten, abonnementen en betalingen. Met Momoyoga is een verwerkersovereenkomst gesloten.

 1. MailChimp (www.mailchimp.com)

Yogaschool Amsterdam registreert hierin de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven per e-mail. Met MailChimp is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Nadat iemand geen recht meer heeft op les bij Yogaschool Amsterdam zullen de gegevens van deze persoon na een jaar uit Momoyoga worden verwijderd.

In MailChimp worden de gegevens bewaard en gebruikt totdat de betrokkene zich afmeldt via de “unsubscribe from this list”-mogelijkheid die onder iedere e-mail aangeboden wordt.

Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende persoon.

De website van Yogaschool Amsterdam maakt geen gebruik van cookies.

Back To Top