ALGEMENE VOORWAARDEN YOGASCHOOL AMSTERDAM | FEBRUARI 2024

BEGRIPSOMSCHRIJVING

Yogaschool Amsterdam – de gebruiker van deze voorwaarden.
Student/leerling/yogi – deelnemer aan een door Yogaschool Amsterdam verzorgde yogales, workshop of cursus.

Nieuwsbrief – periodiek schrijven, per e-mail verstuurd.

TOEPASSELIJKHEID, GELDIGHEID EN AANSPRAKELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Yogaschool Amsterdam als opdrachtnemer optreedt.
Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij door Yogaschool Amsterdam schriftelijk zijn bevestigd.

Deelname aan de lessen, workshops of cursussen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. Daarbij accepteer je het risico van eventueel oplopen van blessures of letsel. Yogaschool Amsterdam geeft onderstaande richtlijnen om een risico op blessure of letsel te beperken:

 • Raadpleeg altijd je huisarts voordat je met een yogales begint wanneer je niet zeker weet of je helemaal gezond bent of als je zwanger bent
  • Als je een blessure hebt of andere lichamelijke klacht informeer dan altijd de docent voordat je met een les, cursus of workshop begint
  • Stel vragen als je niet zeker bent hoe een oefening moet worden uitgevoerd
  • Deelname aan de lessen, workshops/YogAteliers geschiedt volledig op eigen risico
  • Yogaschool Amsterdam kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen letsel
  • Yogaschool Amsterdam behoudt zich het recht voor deelname aan lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent
  • Yogaschool Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de cursist

WIJZIGINGEN IN PRIJZEN/ ALGEMENE VOORWAARDEN

Yogaschool Amsterdam behoudt zich het recht voor om de lesprijzen en voorwaarden te wijzigen. Een dergelijke wijziging heeft nooit terugwerkende kracht. Wijzigingen zullen in de nieuwsbrief worden gecommuniceerd. De actuele prijslijst en lesvoorwaarden staan op de website www.yogaschoolamsterdam.nl

Indien de cursist, behoudens schriftelijke toestemming van Yogaschool Amsterdam, in strijd handelt met deze voorwaarden, is Yogaschool Amsterdam gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven. Alle hieruit voortvloeiende kosten, waaronder administratiekosten alsmede (buiten)gerechtelijke kosten, die ten minste 15% van het verschuldigde bedrag bedragen met een minimum van € 50,-, komen voor rekening van de student.

AANVANG VAN DE LESOVEREENKOMST

De student meldt zich aan door het invullen van het online registratieformulier in ons boekingssysteem genaamd Momoyoga, het aanmaken van een persoonlijk account en het betalen van het verschuldigde lesgeld.

REGULIERE LESSEN

Het actuele rooster staat op de website www.yogaschoolamsterdam.nl. De lessen worden in de zaal, online of hybride gegeven. We delen onze lessen in niveaus in: Beginners, Algemeen, Gevorderden. Verder zijn er bijzondere lessen. Doorstroom naar Gevorderden lessen evenals toegang tot de Prop Up -, Yogatherapie -, en Privéles is enkel mogelijk na overleg met Kristien Van Reusel, Yogaschool Amsterdam. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf bekend gemaakt in Momoyoga en/of per e-mail. 

WORKSHOPS / YOGATELIERS

Worden aangekondigd in de nieuwsbrief en via andere kanalen zoals de website van de Iyengar Yoga Vereniging Nederland, alsook in het actuele rooster. Hier gelden strengere annuleringsvoorwaarden (zie ‘Afmelden voor de les’). Deze zijn per evenement verschillend en te vinden in Momoyoga. 

PRIVÉLESSEN EN THERAPEUTISCHE YOGALESSEN

Reserveringen voor privé- en therapeutische yogalessen kunnen per e-mail of telefoon worden gedaan. Annuleren moet in Momoyoga en kan kosteloos tot 24 uur voor het overeengekomen tijdstip. Voor het niet tijdig annuleren wordt de les in rekening gebracht.

VAKANTIES

Het leerjaar duurt minimaal 46 weken. Langere vakantieperiodes vinden plaats met kerst- en in de zomer en worden tijdig aangekondigd in de nieuwsbrief. Tijdens de in regio Noord-Nederland geldende schoolvakanties kan het aantal lessen in het reguliere rooster worden teruggebracht. Op officiële feest- en gedenkdagen is er geen les. 

BETALING

Het lesgeld kan per iDeal of via overschrijving op de rekening van Iyengar Yogaschool Amsterdam, IBAN-nummer NL23 TRIO 0786723459 betaald worden. De betaling dient vóór aanvang van de les te zijn ontvangen. De student is verantwoordelijk voor tijdige en volledige betaling van al het verschuldigde lesgeld.

Een e-mailbericht van verschuldigde betalingen aan Yogaschool Amsterdam dient slechts ter herinnering. Het verschuldigde bedrag dient volledig te worden voldaan. Een 10% korting wordt alleen toegepast als de leerling een geldige stadspas of studentenkaart voorlegt.

Yogaschool Amsterdam heeft het recht een cursist de toegang tot de les te weigeren als de cursist de betaling niet heeft overgemaakt. Een dergelijke weigering ontslaat de student niet van de verplichting tot het betalen van lesgeld.

VERKEERDE BETALING GEMAAKT

Is er een fout gemaakt bij het selecteren van de juiste leskaart en daardoor een foutief bedrag betaald, kan Yogaschool Amsterdam de fout herstellen, de administratiekosten zijn voor de leerling à 10% van het terug te boeken bedrag.

LES BOEKEN

Klik in de lesrooster-pagina van onze website op de gewenste les, dit leidt naar het boekingssysteem ‘Momoyoga’. Maak een account aan. Selecteer een leskaart en betaal. Met dit ticket kan de les geboekt worden. 

MINIMAAL EN MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS

De les gaat door bij minimaal drie deelnemers in de zaal of in de hybride les.

Maximaal aantal deelnemers in de zaal is twaalf. Bij enkele speciale lessen die veel ruimte behoeven wordt dat aantal naar beneden gebracht tot tien.

Bij de hybride gegeven lessen (on- en offline tegelijk) kunnen maximaal vijf mensen online meedoen, zodat de leraar ook deze leerlingen kan zien en assisteren/corrigeren waar nodig.

Als vier uur voor aanvang van een les in de avond – en twaalf uur voor aanvang van een les in de ochtend – blijkt dat er onvoldoende leerlingen hebben aangemeld voor de les, stuurt Yogaschool Amsterdam automatisch een e-mail met de melding dat de les komt te vervallen. 

AFMELDEN VOOR EEN LES

Kan op iedere moment, maar is zonder kosten als men vier uur voorafgaand aan een les afmeldt. Dus, begint de les om 18:00, moet er afgemeld zijn vóór 14:00. Het is zeer wenselijk om zich af te melden als de leerling niet naar de les komt, aangezien er een wachtlijstfunctie is in ons boekingssysteem.

WACHTLIJST

De wachtlijstfunctie in ons boekingssysteem werkt als volgt: de leerling wordt automatisch in de les geboekt wanneer een plaats vrijkomt en ontvangt daarover bericht per e-mail. Dat kan tot vier uur voor aanvang van de les. We gaan ervan uit dat eens op de wachtlijst, de leerling naar de les zal komen als er een plaats vrijkomt. Ook hier geldt: gratis annuleren van de boeking kan tot vier uur voorafgaand aan de les. 

GEMISTE LESSEN INHALEN

Yogaschool Amsterdam raadt aan om eenmaal per week les te volgen.

De duur van de leskaarten is: 1 les in 8 dagen, 4 lessen in 2 maanden, 10 lessen in 4 maanden, 20 lessen in 6 maanden en 40 lessen in 1 jaar tijd te gebruiken. 

Als de 1, 4,10,20 of 40 leskaart niet volledig is gebruikt vervallen de lessen en kan geen terugbetaling plaatsvinden. Ook kan de looptijd van de leskaarten niet verlengd worden.

Als een leerling in een bepaalde week geen les kan volgen, kan die les in een andere week van diezelfde periode worden ingehaald door twee lessen in een week te volgen.

Indien een student zich voor langer dan twee weken tijdens de looptijd van de leskaart ziekmeldt en een schrijven van de arts voorlegt, kan worden overeengekomen om de vervaldatum van een leskaart te verlengen voor een deel van de tijd dat zij/hij afwezig was.

De leerling houdt bij het aanschaffen van een leskaart rekening met de twee vakantiesluitingen in de school alsook met de eigen vakanties. 

Is de vakantiesluiting langer dan twee weken, dan wordt de looptijd van de 1, 4 en 10 leskaarten met het aantal weken van de sluiting min twee verlengd.

VERVANGING STUDENT

Een cursist die vóór de vervaldatum van de leskaart haar/zijn lessen wil stopzetten, kan iemand nomineren die het resterende deel van de lessen volgt. Dit kan enkel met voorafgaande kennisgeving per e-mail en goedkeuring door Yogaschool Amsterdam.

LESSEN GEANNULEERD DOOR YOGASCHOOL AMSTERDAM

Yogaschool Amsterdam behoudt zich het recht voor om bij ziekte of overmacht van de docenten een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te vervangen. Als de yogalessen langer dan 1 week worden geannuleerd, wordt de leskaart langer geldig gemaakt, net zoveel weken als de school gesloten was.

AANSPRAKELIJKHEID

Deelname aan de lessen is voor risico van de leerling. Elke leerling is verplicht lichamelijk letsel voor aanvang van de les te melden aan de leerkracht.

Noch de medewerkers, noch het bedrijf Yogaschool Amsterdam is aansprakelijk voor schade en/of letsel die het gevolg is van het volgen van yogalessen bij Yogaschool Amsterdam, behalve in geval van grove nalatigheid aan de zijde van medewerkers van Yogaschool Amsterdam. 

ETHISCHE RICHTLIJNEN VOOR IYENGAR YOGALERAREN

Bij de formulering van de richtlijnen, te vinden in het Huishoudelijk Reglement van de Iyengar Yoga Vereniging Nederland, is rekening gehouden met de unieke positie van
Iyengar yogaleraren. Hun positie is uniek, omdat de Yama’s en Niyama’s op verzoek van onze leraar B.K.S. Iyengar (overleden in 2014) in overeenstemming met de geldende wetgeving en het sociale klimaat in Nederland bijeen zijn gebracht in een verzameling ethische richtlijnen die redelijk is, maar die tevens hoge eisen stelt ten aanzien van het individuele-, sociale-, en beroepsgedrag van alle leraren die zijn aangesloten bij de Iyengar Yoga Vereniging Nederland (IYVN). Vind alles op pagina 26 in het HHR van de IYVN.

PERSOONSGEGEVENS

Yogaschool Amsterdam verzamelt persoonsgegevens van studenten om haar ledenbestand bij te houden, de nieuwsbrief te versturen en betalingsopdrachten uit te voeren. De student is verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in persoonsgegevens. Yogaschool Amsterdam gaat zorgvuldig om met deze gegevens en zal deze nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden doorgeven.

PRIVACYVERKLARING

Registratie persoonsgegevens

Wij registreren persoonsgegevens van de personen die lessen volgen bij Yogaschool Amsterdam. Hiervoor worden twee systemen gebruikt:

1. Momoyoga (www.momoyoga.com/nl)

Yogaschool Amsterdam registreert hier de volgende persoonsgegevens:

•          Voor- en achternaam (altijd geregistreerd)

•          E-mailadres (altijd geregistreerd)

•          Geboortedatum (optioneel)

•          Geslacht (optioneel)

•          Telefoonnummer (optioneel)

•          Bankgegevens bij betalen via bankoverboeking

•          Gezondheid (is noodzakelijk voor een goede behandeling van de student)

Deze gegevens worden gebruikt om de abonnementen en betalingen te administreren. Met Momoyoga is een verwerkersovereenkomst aangegaan.

2. MailChimp (www.mailchimp.com)

Yogaschool Amsterdam registreert hier de volgende persoonsgegevens:

•          Voor-en achternaam

•          E-mailadres

Deze gegevens worden gebruikt om de nieuwsbrieven per e-mail te versturen. Met MailChimp is een verwerkersovereenkomst aangegaan.

Een jaar nadat het recht van een student om les te volgen bij Yogaschool Amsterdam is verlopen, worden de gegevens van die persoon verwijderd uit Momoyoga.

In MailChimp worden gegevens bewaard en gebruikt totdat de betrokkene zichzelf uitschrijft via de optie “uitschrijven van deze lijst” die bij elke e-mail wordt geleverd.

De website van Yogaschool Amsterdam maakt geen gebruik van cookies.

Yogaschool Amsterdam – Kanaalstraat 190 – 1054 XS Amsterdam – info@yogaschoolamsterdam.nl

Banknr NL23TRIO 0786723459 – KvKnr 66608244