Gecertificeerde yoga voor leerlingen en leraren

ALGEMENE VOORWAARDEN en PRIVACY

ALGEMENE VOORWAARDEN YOGASCHOOL AMSTERDAM | JUNI 2018

Download hier

Aanvang van de lesovereenkomst

De student meldt zich aan door het invullen van het online registratieformulier en het betalen van het verschuldigde lesgeld.

Lessen/vakanties

Het lesjaar is 52 weken. Tijdens de in regio Noord Nederland geldende schoolvakanties wordt het aantal lessen in het reguliere rooster gereduceerd. Op officiële feest- en gedenkdagen is er geen les. Het geldende rooster staat op de website www.yogaschoolamsterdam.nl Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van posters in de Yogaschool en vermelding op de website en/of per e-mail. Doorstroming naar Level 3 lessen als ook toelating tot de Therapie les alleen in overleg met een leraar van het team.

Betaling

Lesgeld dient op bankrekening: NL23 TRIO 0786723459, tnv. Iyengar Yogaschool Amsterdam te zijn bijgeschreven of wordt vóór aanvang van de yogales contant/PIN voldaan. De student dient zelf zorg te dragen voor betaling van het lesgeld. De oproep om te betalen die de Yogaschool Amsterdam per e-mail verstuurt dient slechts ter herinnering. Het gehele bedrag dient in eenmaal te worden voldaan. Bij hoge uitzondering kan worden overeengekomen om in termijnen te betalen. De korting van 10% op de aangegeven prijs wordt alleen gegeven als de leerling een geldige stadspas of studentenkaart voorlegt. Yogaschool Amsterdam heeft het recht studenten de toegang tot lessen te ontzeggen als zij hun betaling niet hebben voldaan. Dit ontslaat de student niet van de plicht om het lesgeld te voldoen.

Gemiste lessen inhalen

Indien een student met een strippenkaart of jaarabonnement met 52 lessen in een bepaalde week geen les kan volgen, kan die les worden ingehaald door in een andere week in diezelfde termijn twee lessen te volgen. Op passe-partouts zijn geen inhaalregelingen van toepassing. Er vindt geen restitutie plaats van lesgeld. Bij langdurige afwezigheid kan in bepaalde gevallen overeengekomen worden om een deel van het betaalde geld door te schuiven naar een volgende betalingstermijn.

Vervanging student

De student die tussentijds met zijn lessen wil stoppen kan iemand voordragen die het resterende deel van de lessen volgt. Dit kan uitsluitend bij voorafgaande kennisgeving en goedkeuring door Kristien Van Reusel.

Door Yogaschool Amsterdam geannuleerde lessen

Yogaschool Amsterdam behoudt zich het recht voor om bij ziekte of overmacht bij de docenten een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent(e) te wijzigen. Bij annulering van de yogalessen langer dan 1 week, kan de strippenkaart of de passepartout langer geldig worden gemaakt, zo veel weken als de school gesloten was.

In de situatie dat er voor een les slechts een of twee studenten aanwezig zijn, heeft Yogaschool Amsterdam het recht die les te annuleren, en krijgen de studenten recht op het volgen van een gratis les op een later tijdstip.

Aansprakelijkheid

Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico van de student. Werknemers, noch het bedrijf Yogaschool Amsterdam stellen zich aansprakelijk voor materiële – en/of letselschade verband houdende met het volgen van yoga les(sen) bij Yogaschool Amsterdam, behalve wanneer er sprake is van grove nalatigheid door de werknemers van Yogaschool Amsterdam. Elke student is verplicht lichamelijke klachten vóór de les te melden aan de docent(e).

Persoonsgegevens

Yogaschool Amsterdam verzamelt persoonsgegevens van studenten voor het bijhouden van haar ledenbestand, versturen van de nieuwsbrief en voor het uitvoeren van betalingsopdrachten. Student is verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in de persoonsgegevens. Yogaschool Amsterdam gaat zorgvuldig met deze gegevens om en zal ze nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming doorgeven aan derden.

Veranderingen in prijzen/voorwaarden

Yogaschool Amsterdam behoudt zich het recht voor om lesprijzen en -voorwaarden te veranderen. Dit zal nooit met terugwerkende kracht gebeuren. Wijzigingen worden per e-mail gecommuniceerd. Geldende prijslijst en lesvoorwaarden staan op de website www.yogaschoolamsterdam.nl. Indien de student, behoudens schriftelijke goedkeuring van Yogaschool Amsterdam, in strijd met deze voorwaarden handelt, is Yogaschool Amsterdam gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven. Alle daaruit voortvloeiende kosten, waaronder te verstaan administratiekosten alsmede (buiten)gerechtelijke kosten, welke ten minste 15% van de verschuldigde gelden bedragen met een minimum van €50, komen voor rekening van de student.

PRIVACYVERKLARING

Wij registreren persoonsgegevens van personen die lessen volgen bij Yogaschool Amsterdam. Hiervoor worden twee systemen gebruikt:

Yogaschool Amsterdam registreert hierin de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam (wordtaltijd geregistreerd)

E-mailadres (wordtaltijd geregistreerd)

Geboortedatum

Geslacht

Telefoonnummer

Bankgegevens

Gezondheidstoestand (is noodzakelijk voor de goede behandeling van de betrokkene)

Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van leskaarten, abonnementen en betalingen. Met Momoyoga is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Yogaschool Amsterdam registreert hierin de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam

E-mailadres

Deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven per e-mail. Met MailChimp is een verwerkersovereenkomst gesloten.

 

Nadat iemand geen recht meer heeft op les bij Yogaschool Amsterdam zullen de gegevens van deze persoon na een jaar uit Momoyoga worden verwijderd.

In MailChimp worden de gegevens bewaard en gebruikt totdat de betrokkene zich afmeldt via de “unsubscribe from this list”-mogelijkheid die onder iedere e-mail aangeboden wordt.

Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende persoon.

De website van Yogaschool Amsterdam maakt geen gebruik van cookies.