ALGEMENE VOORWAARDEN YOGASCHOOL AMSTERDAM | DECEMBER 2021

(Download hier, wordt aan gewerkt)

Aanvang van de lesovereenkomst

De student meldt zich aan door het invullen van het online registratieformulier en het betalen van het verschuldigde lesgeld.

Lessen/vakanties

De lessen kunnen in de zaal, online of hybride gegeven worden. Het leerjaar duurt 46 weken. Dat is 52 weken min twee weken kerst- en vier weken zomervakantie.  Tijdens de overige in regio Noord-Nederland geldende schoolvakanties wordt het aantal lessen in het reguliere rooster teruggebracht. Op officiële feest- en gedenkdagen is er geen les. Het actuele rooster staat op de website www.yogaschoolamsterdam.nl. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf bekend gemaakt in Momoyoga en/of per e-mail. Doorstroom naar Level 3 lessen evenals toegang tot de Yogatherapie les is enkel mogelijk in overleg met Kristien Van Reusel.

Betaling

Het lesgeld kan contant, per PIN of via overschrijving op de rekening van Iyengar Yogaschool Amsterdam, IBAN nummer NL23 TRIO 0786723459 betaald worden. De betaling dient voor aanvang van de les te zijn ontvangen. De student is verantwoordelijk voor tijdige en volledige betaling van al het verschuldigde lesgeld.

Het e-mailbericht van verschuldigde betalingen aan Yogaschool Amsterdam dient slechts ter herinnering. Het verschuldigde bedrag dient volledig te worden voldaan. Een 10% korting wordt alleen toegepast als de leerling een geldige stadspas of studentenkaart voorlegt.

Yogaschool Amsterdam heeft het recht een cursist de toegang tot de les te weigeren als de cursist de betaling niet heeft overgemaakt. Een dergelijke weigering ontslaat de student niet van de verplichting tot het betalen van lesgeld.

Gemiste lessen inhalen

Als een leerling in een bepaalde week geen les kan volgen, kan die les in een andere week van diezelfde periode worden ingehaald door twee lessen in een week te volgen.

Voor studenten met een onbeperkt abonnement geldt deze regeling voor het inhalen van gemiste lessen niet.

Er wordt geen lesgeld gerestitueerd. Indien een student een afwezigheid van meer dan drie weken van tevoren meldt of zich ziekmeldt, kan worden overeengekomen om de vervaldatum van een abonnement te verlengen voor een deel van de tijd dat zij/hij afwezig was.

Als een 4-10-20-40 of 100 lessenkaart niet volledig is gebruikt, kunnen de ongebruikte strips worden toegevoegd aan de nieuwe kaart mits deze twee onmiddellijk opeenvolgend zijn.

Vervanging student

Een cursist die tussentijds zijn lessen wil stopzetten, kan iemand nomineren die het resterende deel van de lessen volgt. Dit kan enkel met voorafgaande kennisgeving en goedkeuring door Kristien Van Reusel.

Lessen geannuleerd door Yogaschool Amsterdam

Yogaschool Amsterdam behoudt zich het recht voor om bij ziekte of overmacht van de docenten een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen. Als de yogalessen langer dan 1 week worden geannuleerd, kan de lessenkaart langer geldig worden gemaakt, net zoveel weken als de school gesloten was.

De les gaat door bij minimaal drie deelnemers.

Als twee uur voor aanvang van de les blijkt dat er zich minder dan drie personen hebben aangemeld voor de les, stuurt Yogaschool Amsterdam automatisch een e-mail met de melding dat de les komt te vervallen. De student zorgt ervoor dat het e-mailadres van Yogaschool Amsterdam in het adresboek van zijn/haar e-mailprogramma staat, zodat e-mails goed binnenkomen.

Aansprakelijkheid

Deelname aan de lessen is voor risico van de leerling. Noch de medewerkers, noch het bedrijf Yogaschool Amsterdam is aansprakelijk voor schade en/of letsel die het gevolg is van het volgen van yogalessen bij Yogaschool Amsterdam, behalve in geval van grove nalatigheid aan de zijde van medewerkers van Yogaschool Amsterdam. Elke leerling is verplicht lichamelijk letsel voor aanvang van de les te melden aan de leerkracht.

Persoonsgegevens

Yogaschool Amsterdam verzamelt persoonsgegevens van studenten om haar ledenbestand bij te houden, de nieuwsbrief te versturen en betalingsopdrachten uit te voeren. Student is verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in persoonsgegevens. Yogaschool Amsterdam gaat zorgvuldig om met deze gegevens en zal deze nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden doorgeven.

Wijzigingen in prijzen/ algemene voorwaarden

Yogaschool Amsterdam behoudt zich het recht voor om de lesprijzen en voorwaarden te wijzigen. Een dergelijke wijziging heeft nooit terugwerkende kracht. Wijzigingen zullen per e-mail worden gecommuniceerd. De actuele prijslijst en lesvoorwaarden staan op de website www.yogaschoolamsterdam.nl

Indien de cursist, behoudens schriftelijke toestemming van Yogaschool Amsterdam, in strijd handelt met deze voorwaarden, is Yogaschool Amsterdam gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven. Alle hieruit voortvloeiende kosten, waaronder administratiekosten alsmede (buiten)gerechtelijke kosten, die ten minste 15% van het verschuldigde bedrag bedragen met een minimum van € 50,-, komen voor rekening van de student.

Yogaschool Amsterdam – Kanaalstraat 190 – 1054 XS Amsterdam – info@yogaschoolamsterdam.nl

Banknr NL23TRIO 0786723459 – KvKnr 66608244